The time difference Poland - India

Poland

Poland, Europe/Warsaw

India

India, Asia/Kolkata

4.5 hours

What time is it?
Current, local time.

Poland, Europe/Warsaw


  • :
  • :

What time is it?
Current, local time.

India, Asia/Kolkata


  • :
  • :

Time zone

UTC+1
Europe/Warsaw

Universal Time Coordinated
UTC+1

Daylight Saving Time
UTC+2

Time zone

UTC+5.5
Asia/Kolkata

Universal Time Coordinated
UTC+5.5

Daylight Saving Time
UTC+5.5